تولید پراکنده (نیروی محرکه) و تولید کود ( پوسال ، ورمی کمپوست)